Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Itt jársz: > Kezdőlap >

Instagram Nyereményjáték szabályzat:

Kerma Design
2016. 02. 13. 14:51:54
Instagram Nyereményjáték szabályzat:
Kerma Design Kft Instagram Nyereményjáték szabályzata.  Instagram játékszabályzat és adatkezelési rendelkezések

Instagram játékszabályzat és adatkezelési rendelkezések

Sorsolás időpontja: 2023.11.09. Online 

A nyereményjáték időtartama: 

A nyereményjáték 2023.10.24.-től 2023.11.09.-ig a sorsolásig tart.

Nyeremény: 

10 m2 választható Polistar polisztirol falburkolat.

Sorsolás: 

Az alábbi alkalmazással történik: http://socialwinner.besocial.hu/

A játékban való részvételért kattints ide: Kerma Design Kft.  nyereményjáték

1. A nyereményjáték szervezője

A " Kerma Design Facebook” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Kerma Design Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Fokos utca 14/a , cégjegyzékszám: 09-09-023566, adószám: 24103420-2-09), a továbbiakban: "Szervező" vagy „Kerma Design Kft.”.

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”), aki a Kerma Design Kft. www.kerma.hu  hivatalos facebook oldalán https://www.facebook.com/kermadesignkft/ megtalálható nyereményjáték posztot lájkolja, valamint megfelel a Játékszabályzatban feltüntetett valamennyi feltételnek. A játéknak NEM feltétele a nyereményjáték bejegyzés megosztása, a Kerma Design facebook oldalának megosztása, lájkolása, vagy követése, illetve az adott nyereményjáték bejegyzés megosztása! A Játékban a Szervező alkalmazottai és azok hozzátartozói nem vehetnek részt. A fentiek szerint a Játékban részvételre nem jogosult személyeket a Szervező a Játékból kizárja. A Szervező a kizárásra kerülő Játékostól az esetlegesen már átadott nyereményt visszakövetelheti.

3. A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték az adott Nyereményjáték bejegyzésében van feltüntetve.

4. A nyereményjáték leírása

A nyereményjáték posztot, vagyis a bejegyzést, vagy a bejegyzésben feltöltött képek egyikét kell lájkolni. A lájkolók (minden reakció) között sorsolunk. Minden reakció részt vesz a játékban: Like-Tetszik, Love-Imádom, Haha-Vicces, Wov-Hűha, Sad-Szomorú,Angry-Dühös, Thankful-Hálás)  A nyertes megnyeri a bejegyzésben megadott, feltüntetett, a leírásban szereplő terméket. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos elfogadja jelen Játékszabályzatot és a Kerma Design Kft. nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési rendelkezéseit. Amennyiben Ön akár a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal, akár az adatkezelési nyilatkozatban írtakkal nem ért egyet, úgy kérjük, ne vegyen részt a Játékban. Az adatkezelési rendelkezéseket jelen szabályzat 10. pontja tartalmazza.

5. A nyerés feltételei

A nyereményjáték időtartama alatt minden, a Kerma Design Kft. hivatalos facebook oldalán található nyereményjátékot lájkoló (minden reakció érvényes) Játékos részt vesz a játékban. Nyerni csak az tud, aki lájkolja az adott nyereményjáték bejegyzést.

5/a 

Az adott bejegyzésbe hozzászólásban feltölött FlexWall/Regul pvc panelekről a feltöltő által készített 1 darab fotó. 

6. Nyeremény

A hozzászólásban (nyereményjáték bejegyzés, poszt) megadott, feltüntetett, leírt termék, annak mennyisége, és típusa. A sorsolás időpontja: a bejegyzésben feltüntetve  A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. A sorsolás elektronikus formában történik, a facebooknyertes.com online szoftverrel. A szoftver a lájkolók (minden reakció)között sorsol, a kisorsolt személy csak akkor nyert,ha lájkolta az adott bejegyzést.

7. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei

A nyertesek nevét a sorsolást követően a Kerma Design Kft. hivatalos facebook oldalán közzétesszük és felvesszük vele a kapcsolatot. Az átvételt a kapcsolatfelvételkor egyeztetjük. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyereményt a nyertesnek átadhassuk és a kapcsolódó kötelezettségeinknek eleget tehessünk, a következő adatok megadására lesz szükségünk: név, postacím, telefonszám (a nyereményeket futárszolgálattal kézbesítjük). A Szervező nem vállal felelősséget a Játékosok által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

8. A Szervező jogai

A Szervező kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki - a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, - visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel). A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

9. Általános rendelkezések

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át. A nyereményjáték az Kerma Design Kft. hivatalos Facebook oldalán történik, a Facebook mint szolgáltató részvétele, közreműködése vagy jóváhagyása nélkül, ezért azzal kapcsolatban egyedül a Kerma Design Kft. tartozik felelősséggel, a Facebook üzemeltetője nem. A Szervező nem oszt szét az adott nyereményjáték bejegyzésben megadott, felüntetett, leírt nyereménye(k)en túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményigények a kisorsolásra kerülő nyeremény esetében a számítógépes srosolás napjától számított 30 napig érvényesíthetők. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a megjelölt határidőig át nem vett nyereményeket visszatartsa, és azokat e nyereményjátékon kívül eső célokra hasznosítsa. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékosnak a Játékban való részvétele bármely tőle független okból kifolyólag (így különösen a nyereményjáték Facebook-oldalának leállása, adatátviteli vagy más informatikai, technikai hiba miatt) hiúsul meg. További információk: +36 52 792-949; info@kerma.hu

10. Adatkezelési rendelkezések

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok a részvétellel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy • nyertesség esetén nevüket (profiljuk megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a nyereményjáték oldalán; • adataikat a Szervező a jelen Játék lebonyolítása (így különösen nyerés esetén a nyilvánosságra hozatal, kapcsolattartás és egyéb kötelezettségei teljesítése) céljából felhasználja; Az adatkezelés nyeremény átvételét követő 7 munkanapig, avagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. Az adatkezelés jogalapja az érintettek (a Játékosok) önkéntes és jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása. Az adatkezelés célja a nyereményjáték nyertesének kiválasztása, a nyertes személyének nyilvánosságra hozatala és a kapcsolódó szervezői kötelezettségek teljesítése. A kezelt adatok köre: a játékban résztvevő játékosok Facebook profilja, azzal, hogy a nyertes adatai közül csak a neve és a profilja kerül nyilvánosságra hozatalra, egyéb adatai nem, azokat a Szervező csak egyéb kötelezettségei (így különösen a kapcsolatfelvétel, nyeremények eljuttatása) teljesítése érdekében kezeli. A Szervező biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti hátteret a Játékosok személyes adatainak elveszítés és bármilyen fajta jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében. Ennek keretében gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, illetőleg törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a Szervező, valamint alkalmazottai ismerhetik meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Szervező továbbá megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. Szervező adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki.

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

11.1 Hozzáféréshez való jog Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Kerma Design Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Kerma Design Kft. kezeli-e a személyes adatait. Ha a Kerma Design Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. A Kerma Design Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

11.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Kerma Design Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki hiányos személyes adatait.

11.3 Törléshez való jog

A Kerma Design Kft. kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait. Egyéb esetekben a Kerma Design Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait, ha (i) a Kerma Design Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Kerma Design Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor. A Kerma Design Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Kerma Design Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Kerma Design Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ha a Kerma Design Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

11.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti a Kerma Design Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Kerma Design kft a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, személyes adatai törlését ellenzi, (iii) a Kerma Design Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban az Ön jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból. A Kerma Design Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.  

11.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Kerma Design Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Kerma Design Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

11.6 Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. A Kerma Design Kft. tájékoztatja Önt, hogy személyes adatai kezelése automatizált módon történik, így kérheti a Kerma Design Kft -ét, hogy az Ön által megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja. Szervező az adatkezeléssel kapcsolatos kérését 25 napon belül egyszeri alkalommal ingyenesen teljesíti. A megadott személyes adatok kezelője a Szervező, aki adatkezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban a továbbiakban nem vehet rész, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatai törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

12. Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy a Kerma Design megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@kerma.hu. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

FlexWall pvc falpanelek, több mint 170 különböző mintában a Kerma Design falburkolat webáruházból. 

Tartalomhoz tartozó címkék: Facebook közösség